ISTORINĖ RAIDA:

Iki 1991m. šeimos, kuriose augo raidos sutrikimus turintys vaikai, turėjo du pasirinkimus:
1. Užsidaryti namuose vienam iš tėvų (dažniausiai tai būdavo motinos) ir taip auginti savo kitokį vaiką;
2. Atiduoti jį (savo vaiką) į valstybinius internatus, kuriuose tėvų pareigas turėjo tesėti valstybė.
Abu keliai daugumai žmonių nebuvo priimtini; kartu su Lietuvos Nepriklausomybe, su naujai priimtais baziniais įstatymais radosi ir trečias kelias: sukurti vietos bendruomenėse švietimo ir globos trūkstamas grandis. Vizija buvo tokia: neįgalus vaikas turi augti ir bręsti neatitrauktas nuo šeimos ir artimųjų, jis turi būti su savo bendraamžiais.
1991 metų rugsėjo mėnesį buvo priimtas Vilniaus Savivaldybės tarybos sprendimas įkurti Vilniaus vaikų invalidų ugdymo centrą „Viltis“, paskiriant šiai veiklai vykdyti buvusio vaikų darželio pastatą Karoliniškių g.46. Jame turėjo rastis vietos visiems tiems, kuriems dar tuo laiku buvo faktiškai uždarytos bendrojo lavinimo mokyklų durys; ši švietimo įstaiga turėjo priimti vidutinės ir sunkios negalės vaikus. Faktiškai tai buvo pirmoji švietimo įstaiga, kurioje nebuvo sąvokos „jūsų vaikas per sunkus“, ir mūsų pirmuosiuose nuostatuose buvo aiškiai deklaruota , kad dirbsime su sudėtingiausias sveikatos problemas turinčiais Vilniaus miesto vaikais.
Pirmasis darbo dešimtmetis buvo naujų iššūkių laikas; jis buvo paženklintas gražiais Lietuvos Respublikos piliečių ketinimais išmokti- adaptuoti Europos ir kitų valstybių specialistų patirtį darbe su neįgaliais vaikais. Didelę įtaką turėjo lietuvių, gyvenančių užsienyje, parama- jų teoriniai ir praktiniai mokymai, materialinė parama sukuriant bazę vaikų ugdymui. Visada prisimename Australijos Adelaidės lietuvių bendruomenės atstovus Eleną ir Viktorą Baltučius, Danutę Baltutytę, Kathy Sampson (mūsų „Žaislotekos“ įkūrėją), Kasselio miesto skautus, vadovaujamus Wilhelm Shidslag, Amerikos lietuvių paramą per APPLE programą Ilonai Laucius, Vitui Underiui ir daugeliui kitų.

MŪSŲ ŠIANDIENA:

Viltyje visų vaikų specialieji ugdymosi poreikiai ir specialioji pagalba siekiant kiekvieno individualių pasiekimų yra svarbiausias siekinys nuo darbo pradžios iki šių dienų. Bendradarbiavimas su šeima, mokymasis partneriškumo įgūdžių, kiekvieno specialisto rūpinimasis įsisavinti naujesnius, pažangesnius darbo metodus, inovacijų paieška, jų pritaikymo galimybės. Tai esminės mūsų veiklos kryptys.
Dabartinė Vilniaus „Vilties“ specialiosios mokyklos-daugiafunkcinio centro vizitinė kortelė:
2012 m. liepos mėn. Vilniaus savivaldybės taryba priėmė sprendimą dėl šios Vilniaus miesto švietimo įstaigos pavadinimo pakeitimo, naujų nuostatų patvirtinimo , struktūros patvirtinimo. Tai įvyko po ESF finansuojamo projekto „Vilniaus vaikų invalidų ugdymo centro „Viltis“ infrastruktūros plėtra ir modernizavimas“ įgyvendinimo. Šio projekto rezultatas – pastatyti du nauji priestatai: Kineziterapijos ir Užimtumo; viso naujos statybos 800m² ir jungtys su senuoju pastatu. Pabaigus projektą atidarytas Dienos socialinės globos skyrus neįgaliems vaikams ir suaugusiesiems.

DABARTINĖ STRUKTŪRA:

• Ikimokyklinis skyrius, kuriame ugdomi 3-7 metų vaikai turintys raidos sutrikimų; lanko 6-8 vaikai; užimti 10.5 val. 5 d.d. savaitė
• Mokyklinis skyrius: pradinio ugdymo programa 1-4 klases, pagrindinio ugdymo programa 5-10 klases, socialinių įgūdžių ugdymo programa vaikams po pagrindinės mokyklos baigimo- 3 metų programa, iki jam sukanka 21 metai.
Visiems vaikams sudaromos individualios ugdymo programos atsižvelgiant į kiekvieno gebėjimus ir galias, specialiuosius ugdymosi poreikius ir vaiko sveikatos būklę .Ugdomi 80 mokiniai.
• Dienos socialinės globos skyrius: vykdomos programos:

Dienos socialinės globos programa sunkią negalią turintiems suaugusiems asmenims po 21 metų. Programoje užimti 17 jaunų žmonių 10-12 val. 5 d.d. savaitėje.
Dienos socialinės globos programa neįgaliems mokyklinio amžiaus vaikams po pamokų 4,5 val. 5 dienas savaitėje.
Vasaros dienos socialinės globos programa vykdoma liepos- rugpjūčio mėnesiais neįgaliems vaikams, kurių tėvai vasaros laikotarpiu dirba. Programoje dalyvauja 25 vaikai pagal Vilniaus savivaldybės Socialinės paramos centro sprendimus.

APIE DARBUOTOJUS:

Dirba 33 mokytojai ( neformaliojo švietimo, logopedai, spec. pedagogai, judesio korekcijos, auklėtojai). Kiekvienoje klasėje dirba padėjėjas visą darbo laiką;
Sveikatos priežiūros darbuotojai -slaugytojos,  gydytoja-neurologė, masažuotojas, kineziterapeutė, ergoterapeutė;
Dienos socialinės globos specialistai -socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, užimtumo specialistai,
Dirba 23 darbininkai (valytojos, kiemsargiai, pastatų priežiūros darbininkai, sargai, sanitaras, vairuotojai, virėjos, pagalbinis darbininkas virtuvėje, rūbų prižiūrėtoja).
Administracija 5 etatai: direktorius Gražvydas Groblys, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Valerija Liaudanskienė, direktoriaus pavaduotojas ūkiui Raimondas Mikulėnas, direktorės pavaduotoja socialiniam darbui Reganta Jurelevičienė, socialinė pedagogė Vilma Stosienė.

APIE MOKINIUS IR LANKYTOJUS:

11 specialiųjų klasių, kuriose mokosi 80 mokinių, turinčių kompleksinius raidos sutrikimus; derinyje yra įvairaus lygio intelekto sutrikimas. Pagal geografinę padėtį tik 5 mokiniai yra iš Vilniaus rajono seniūnijų.
Klasės komplektuojamos iš tos pačios ugdymo pakopos mokinių atsižvelgiant į galimą suderinamumą dėl specialiųjų ugdymosi poreikių. Komplektuojant atsižvelgiama ir į tai, kurioje senojo pastato vietoje yra klasė; yra klasių kurios antrame aukšte pasiekiamos tik laiptais, todėl jose negali mokytis vežimėliuose esantys mokiniai.
Dienos socialinės globos skyriaus programoje suaugusiems vietoje planuotų 15 lankytojų yra priimta 17 asmenų, po pietų yra užimti 35 vaikai. Didinti paslaugas gaunančių skaičiaus neplanuojama. Dienos socialinės globos paslaugos finansuojamos iš Valstybės dotacijos ir lankytojų mokesčių Vilniaus savivaldybės nustatyta tvarka.
Vilniaus „Vilties“ specialioji mokykla – daugiafunkcinis centras yra atvira pokyčiams bendrojo ugdymo mokykla specialiųjų poreikių vaikams ir dienos socialinės globos paslaugas plėtojanti biudžetinė įstaiga; čia vertinamas kiekvieno dirbančiojo indėlis siekiant neįgalaus asmens įtraukimo į bendruomenės gyvenimą. Norime pamatyti kiekvieno individualius poreikius, gebėjimus ir tinkamai individualizuoti ugdymo programą bei sudaryti sąlygas pasiekti jam geriausių rezultatų.

MISIJA:

Vilniaus „Vilties“ specialioji mokykla-daugiafunkcinis centras yra  biudžetinė savivaldybės įstaiga, kurioje švietimo ir socialinės globos paslaugos sudaro gerą motyvacinę erdvę mokytis kiekvienam neįgaliam asmeniui (nuo 3 metų ) pagal savo galimybes, o  dirbančiam – įgyti platų spektrą  profesinių įgūdžių ugdymo bei socialinių paslaugų srityse.

Vilniaus „Vilties“ specialiojoje mokykloje- daugiafunkciniame centre  vykdomos formaliojo švietimo programos: bendrosios individualizuotos pradinio, pagrindinio, socialinių įgūdžių ugdymo programos, individualizuota ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo programa. Mokykloje vykdomas neformalus ugdymas būreliuose. Švietimo programose dalyvauja mokyklinio bei ikimokyklinio amžiaus vaikai iki programų baigimo, bet ne ilgiau 21 metų. Mokyklos paskirtis –ugdyti kompleksinius sutrikimus turinčius neįgalius vaikus, kurių komplekso sudėtyje yra vidutinio, žymaus ar labai žymaus intelekto sutrikimai.

Papildoma veikla yra dienos socialinės globos paslaugos vykdomos prieš pamokas  ir popamokiniu laiku. Paslaugų paketą sudaro bendrosios ir specialiosios paslaugos: informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, asmens higienos ir priežiūros, maitinimo, užimtumo prieš ir po pamokų, socialinių, kasdieninių ir darbinių gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo, kineziterapijos, gydomosios mankštos, ergoterapijos, masažo, palaikančiosios sveikatos priežiūros, transporto su palydinčiu personalu maršrutu „Namai-mokykla-namai“ paslaugos.

Teikiama dienos socialinė globa suaugusiems asmenims su sunkia negalia, nuo 18m. Skyriaus lankytojai turi galimybę bendrauti su kitais asmenimis, realizuoti asmeninius poreikius per darbinę ir meninę veiklas, dalyvauti bendruomenės gyvenime, palaikyti ir ugdyti kasdienius gyvenimo įgūdžius, gauti kineziterapijos, gydomosios mankštos, ergoterapijos, masažo, palaikančiosios sveikatos priežiūros, transporto su palydinčiu personalu maršrutu „Namai-mokykla-namai“ paslaugas.

VYKDOMOS TRYS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS PROGRAMOS:

  1. Dienos socialinės globos vaikų popietinio užimtumo programa  (35 neįgalūs mokiniai, 3.00-4.30 val. per dieną, 5 dienas savaitėje)
  2. Dienos socialinės globos programa suaugusiems (17 sunkios negalės asmenų 8.00-12.00 val. per dieną, 5 dienas savaitėje)
  3. Dienos socialinės globos vasaros vaikų  užimtumo programa  (užimti 25 mokyklinio amžiaus neįgalūs mokyklinio amžiaus vaikai, liepos- rugpjūčio mėnesiais nuo  8.00iki 10.00 val. per dieną, 5 dienas savaitėje).

Mokyklos-centro bendruomenė dirbdami kartu-darbuotojai, tėvai, globėjai, mokiniai ir jaunimas vykdo daug projektų, kurių įgyvendinimas augina kiekvieną ir padaro daug šviesesnę mūsų kasdienybę: Tikime, kad mūsų Vilniuje yra daug Vilties, o Viltyje – daug žmonių norinčių ir pasiryžusių gražinti mūsų Vilnių.

„VILTIES“  VIZIJA:

Norime būti modernia įstaiga , kurioje vyrauja ugdymo ir socialinių paslaugų  dermė, nukreipta į kiekvieno asmens tolesnį augimą. Mūsų „Viltyje“ didžiausia  vertybė yra Žmogus ir jo poreikiai; jo vertybinių nuostatų formavimas, jo galių  stiprinimas .

Siekiame  būti gera mokykla  mokiniams, gerais namais globos lankytojams, atvira bendruomenė tėvams, dirbantiesiems ir visiems siekiantiems atviro, kūrybiško mokymosi.

„VILTIES“  FINANSAVIMAS:

Ugdymo programų vykdymas finansuojamas iš Mokinio krepšelio lėšų, Vilniaus miesto Savivaldybės biudžeto lėšų ir Lietuvos Respublikos tikslinės dotacijos ūkio lėšų.

Globos skyriaus paslaugos finansuojamos iš  Valstybės dotacijos už socialinę globą asmenims su sunkia negalia ir specialiosios programos lėšų surenkamų už paslaugas.

Mokykla-centras turi paramos gavėjo statusą, todėl turi teisę gauti paramą iš Lietuvos bei kitų valstybių piliečių ar labdaros, paramos fondų. Paramos  lėšos kaupiamos atskiroje sąskaitoje sudarant kiekvienais metais lėšų panaudojimo sąmatą: paramos lėšos naudojamos vadovaujantis Mokyklos-centro tarybos sprendimais.