Mokinių atostogų grafikas

Išrašas iš Vilniaus “Vilties” specialiosios mokyklos – daugiafunkcinio centro (toliau:  mokyklos – centro) 2023 – 2024 m. m. ugdymo plano, suderinto su steigėju ir patvirtinto 2023 m. rugpjūčio mėn. 31 d.  mokyklos – centro direktoriaus įsakymu Nr. V1-66 apie Vilniaus “Vilties” specialiojoje mokykloje – daugiafunkciniame centre ugdymo proceso trukmę, mokinių vasaros atostogų pradžią ir pabaigą, bei atostogas ugdymo proceso metu.

 

  1. Ugdymo proceso trukmė dienomis pagal ugdymo programas:

8.1. 2023–2024 mokslo metais:

Klasės Ugdymo proceso trukmė dienomis Ugdymo proceso pradžia Ugdymo proceso pabaiga
1–4 175 d.  

2023 m. rugsėjo 1 d.

2024 m. birželio 11 d.
5–10 185 d. 2024 m. birželio 25 d.
Socialinių įgūdžių

 

  1. Pasibaigus nustatytos trukmės ugdymo procesui skiriamos vasaros atostogos. Atostogų pradžią nustato mokyklos vadovas, suderinęs su mokyklos taryba ir savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija – Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriumi, ar kitu steigėjo įgaliotu asmeniu;

9.1. 2023–2024 mokslo metais:

1–4 kl. 2024 m. birželio 12 d. – 2024 m. rugpjūčio 31 d.
5–10 kl. 2024 m. birželio 26 d.– 2024 m. rugpjūčio 31 d.
Socialinių įgūdžių kl. 2024 m. birželio 26 d.– 2024 m. rugpjūčio 31 d

 

  1. Atostogos ugdymo procese:

10.1. atostogos 2023 – 20024 m. m. ugdymo procese

 

Rudens atostogos 2023 m. spalio 30 d. – 2023 m. lapkričio 3 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2023 m. gruodžio 27 d. – 2024 m. sausio 5 d.
Žiemos atostogos 2024 m. vasario 19 d. – 2024 m. vasario 23 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2024 m. balandžio 2 d. – 2024 m. balandžio 5 d.

 

  1. Mokykla, suderinusi su Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriumi, ar kitu steigėjo įgaliotu asmeniu, gali keisti atostogų laiką, bet ne trukmę, pasirinkti mokslo metų pradžios datą pagal Bendrųjų ugdymo planų 8.4 ir 9.4 punktuose pateiktas datas.