DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS APRAŠAS 2024 M.

DSGS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TVARKOS APRAŠAS

UGDYMO ORGANIZAVIMO COVID–19 LIGOS KARANTINO METU TVARKOS APRAŠAS

DSGS PASLAUGŲ TEIKIMO KARANTINO DĖL COVID–19 LAIKOTARPIU TVARKOS APRAŠAS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS

BENDRADARBIAVIMO SU TĖVAIS TVARKOS APRAŠAS

DARBUOTOJŲ VEIKLOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

MOKYMOSI PAGAL FORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMAS FORMŲ IR MOKYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS

SPECIALIOSIOS PAGALBOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

ŠVIETIMO PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

VAIKŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS TVARKOS APRAŠAS

ATITIKTIES SOCIALINĖS GLOBOS NORMOMS VERTINIMO IR ĮSIVERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

PAGALBOS PAGAL GYDYTOJŲ REKOMENDACIJAS VAIKAMS, LANKYTOJAMS, KURIE SERGA LĖTINĖMIS NEINFEKCINĖMIS LIGOMIS IR TURI VARTOTI VAISTUS, UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS

KLASĖSE, KABINETUOSE DRAUDŽIAMŲ LAIKYTI DAIKTŲ SĄRAŠAS IR PAVOJINGŲ DAIKTŲ, MEDŽIAGŲ LAIKYMO TAISYKLĖS

REAGAVIMO Į SMURTĄ VEIKSMŲ PLANAS

NUOLATINIO MOKYMOSI IR TOBULINIMOSI TVARKOS APRAŠAS (SANTRAUKA)

DSGS LANKYTOJŲ ĮTRAUKIMO Į PASLAUGŲ PLANAVIMĄ, TEIKIMĄ, VERTINIMĄ TVARKOS APRAŠAS (SANTRAUKA)

DSGS LANKYTOJŲ ĮGALINIMO TVARKOS APRAŠAS (SANTRAUKA)

DSGS LANKYTOJŲ GYVENIMO KOKYBĖS GERINIMO TVARKOS APRAŠAS (SANTRAUKA)

ĮSTAIGOS KOKYBĖS POLITIKOS TVARKOS APRAŠAS (SANTRAUKA)

DSGS LANKYTOJŲ ISGP PLANAVIMO PROCESO PROCEDŪROS (SANTRAUKA)

FIZINIO IR PSICHOLOGINIO SMURTO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS (SANTRAUKA)

DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR SAUGOJIMO TVARKOS APRAŠAS (SANTRAUKA)

ETIKOS KODEKSAS (SANTRAUKA)

SAVITESTAVIMO TVARKOS APRAŠAS

SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMOS TVARKOS APRAŠAS